Organizacja

  1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1) w zakresie udostępniania książek i innych źródeł informacji:

a) gromadzenie, opracowanie i przechowywanie książek i innych źródeł informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;

b) udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki;

c) zapewnienie dostępu i możliwości pełnego korzystania przez uczniów, nauczycieli i innych użytkowników z posiadanej bazy informacyjnej;

d) prowadzenie dziennej, semestralnej i rocznej statystyki wypożyczeń;

e) indywidualne doradztwo w wyborze lektury;

2) w zakresie tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną:

a) umożliwienie użytkownikom korzystania z komputerów integrujących dostęp do wszelkich źródeł informacji z możliwościami jej przetwarzania i tworzenia nowych dokumentów;

b) prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej;

3) w zakresie rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się:

a) stworzenie optymalnych warunków do pracy indywidualnej i grupowej w czytelni;

b) pomoc uczniom mającym trudności w nauce i szczególnie uzdolnionym w doborze lektur;

c) diagnozowanie zainteresowań czytelniczych uczniów;

d) informowanie nauczycieli i wychowawców o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach;

e) informowanie o nowościach wydawniczych, wystawach, spotkaniach autorskich itp.;

f) organizowanie różnych form upowszechniania czytelnictwa (np. konkursy, kiermasze,

wystawy, wycieczki);

4) w zakresie organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną:

a) upowszechnianie informacji o życiu kulturalnym regionu i inicjowanie udziału uczniów w różnych przedsięwzięciach kulturalnych;

b) animacja życia kulturalnego na terenie szkoły, np. wystawy konkursy, wycieczki;

c) współpraca z instytucjami udostępniania i upowszechniania kultury, np. bibliotekami, domami kultury.

 

9. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (opiekunami prawnymi), bibliotekami:

1) zasady wypożyczania książek, czasopism i zbiorów specjalnych oraz korzystania z nich, a także zasady zwrotu należności za materiały zniszczone bądź zagubione normuje regulamin zatwierdzony przez dyrektora szkoły;

2) rodzice i opiekunowie prawni uczniów szkoły mogą korzystać z zasobów biblioteki po uprzednim okazaniu dowodu tożsamości;

3) współpraca biblioteki szkolnej z uczniami polega na:

a) poradnictwie w wyborach czytelniczych;

b) pomocy uczniom w rozwijaniu zainteresowań;

c) pomocy uczniom przygotowującym się do olimpiad, konkursów, egzaminów itp.;

d) angażowaniu uczniów w projekty propagujące czytanie, konkursy, akcje czytelnicze itp.;

4) współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami polega na:

a) współdziałaniu w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych

uczniów;

b) udziale w organizacji zadań programowych szkoły poprzez dostarczanie źródeł i opracowań na zajęcia;

5) współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami polega na:

a) informowaniu o działaniach biblioteki;

b) przekazywaniu informacji o strukturze zbiorów;

c) informowaniu o stanie czytelnictwa uczniów;

6) współpraca biblioteki szkolnej z innymi bibliotekami polega na:

a) organizowaniu wycieczek mających na celu zapoznanie z ich funkcjonowaniem;

b) przeprowadzaniu wspólnych imprez dla uczniów (spotkania autorskie, warsztaty itp.);

c) upowszechnianiu materiałów informacyjnych dotyczących imprez czytelniczych

przygotowanych przez różne instytucje kultury;

d) dokonywaniu wymiany informacji między bibliotekarzami bibliotek szkolnych (zebrania, szkolenia).

e) wymianie doświadczeń dotyczących między nauczycielami bibliotekarzami;

f) inicjowaniu wspólnych przedsięwzięć promujących czytelnictwo;

g) organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze otwartym.

 

 Biblioteka szkolna realizuje  następujące cele:

1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów;

2) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji;

3) wdrażanie do poszanowania książki;

4) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

5) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych;

6) współdziała z nauczycielami;

7) rozwija życie kulturalne szkoły;

8) wpieranie doskonalenia nauczycieli;

9) przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa.

  1. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez:

1) właściwą obsadę personalną;

2) odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę;

3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej;

4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki;

5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do samokształcenia
i rozwijania kultury czytelniczej;

6) zatwierdzenie regulaminu i rocznego planu pracy biblioteki;

7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza

8) zarządza inwentaryzację zbiorów bibliotecznych metodą skontrum.

  1. Szczegółowe zadania biblioteki określa regulamin biblioteki.
  2. W ramach swej działalności biblioteka szkolna może także nawiązać współpracę z:

       1) gminą;

       2) władzami lokalnymi;

       3) ośrodkami kultury;

       4) innymi instytucjami.

§ 53

1. Z biblioteki mogą korzystać:

1)        uczniowie;

2)        nauczyciele i pracownicy szkoły;

3)        rodzice;

4)         inne osoby - za zgodą dyrektora;

5)        emerytowani nauczyciele ZSLiZ.

2. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna.

3. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel-bibliotekarz.

§ 54

  1.  Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego:

a) okres udostępniania woluminów zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania skontrum;

b) czas pracy biblioteki i czytelni dostosowany jest do potrzeb szkoły.

 

§ 55

 Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa Regulamin.