Harmoonogram egzaminów semestralnych - sesja zima 2018

EGZAMINY SEMESTRALNE W SZKOLE POLICEALNEJ NR 1 W OLECKU
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 325509, KWALIFIKACJA K.1-Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13)  semestr III                                        opiekun: Jan Grzyb 

przedmiot / nauczyciel

Egzamin ustny

Egzamin pisemny

Egzamin praktyczny

Techniczne bezpieczeństwo pracy                Jan Grzyb

05.12.2018r.

godz.15:30-16:30

------

------

Ocena ryzyka zawodowego   Jan Grzyb

------

------

04.12.2018r.

godz.15:30-16:30

Podstawy prawa pracy Andrzej Wszeborowski

03.12.2018r.

godz. 17:50-18:50

03.12.2018

godz.16:40-17:40

------

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych   Jan Grzyb

------

------

03.12.2018r.

godz.15:30-16:30

Zarządzanie systemem bezpieczeństwa i higieny pracy       Tomasz Nawrot

------

------

04.12.2018r.

godz.16:40-17:40

Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie pracy                  Urszula Zaborowska

05.12.2018r.

godz. 17:50-18:50

05.12.2018

godz.16:40-17:40

------

 

 

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 325509, KWALIFIKACJA K.1-Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13)               semestr I     opiekun:  Jan Grzyb   

przedmiot / nauczyciel

Egzamin ustny

Egzamin pisemny

Egzamin praktyczny

Techniczne bezpieczeństwo pracy                Jan Grzyb

15.01.2019
godz. 16:40-17:40

15.01.2019
godz. 15:30-16:30

------

Ocena ryzyka zawodowego   Tomasz Nawrot

------

------

14.01.2019
godz. 17:50-18:50

Zagrożenia w środowisku pracy  Jan Grzyb

16.01.2019
godz. 16:40-17:40

16.01.2019
godz. 15:30-16:30

------

Ergonomia w procesie pracy Jan Grzyb

15.01.2019
godz. 17:50-18:50

------

------

Zarządzanie systemem bezpieczeństwa i higieny pracy       Tomasz Nawrot

------

------

16.01.2019
godz. 17:50-18:50

Podstawy przedsiębiorczości*            Urszula Nartowicz

14.01.2019
godz. 16:40-17:40

14.01.20189
godz. 15:30-16:30

------

* - tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu. Egzaminy wspólnie dla kierunków: technik bhp, technik ochrony fizycznej osób i mienia, opiekunka dziecięca oraz technik rachunkowości.

 

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 541315, semestr III    opiekun: Tomasz Jegliński

przedmiot / nauczyciel

Egzamin ustny

Egzamin pisemny

Egzamin praktyczny

Podstawy prawa w ochronie osób imienia          Andrzej Wszeborowski

17.12.2018
godz. 16:40-17:40

17.12.2018
godz. 15:30-16:30

------

Język obcy w ochronie osób i mienia             Urszula Zaborowska

18.12.2018
godz. 16:40-17:40

18.12.2018
godz. 15:30-16:30

------

Konowojowanie   Tomasz Jegliński

------

------

17.12.2018
godz. 17:50-18:50

Wyszkolenie strzeleckie      Tomasz Jegliński

------

------

18.12.2018
godz. 17:50-18:50

 

 

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 541315, semestr I    opiekun:  Aneta Drażba-Puchalska

przedmiot / nauczyciel

Egzamin ustny

Egzamin pisemny

Egzamin praktyczny

BHP z elemantami pierwszej pomocy przedmadycznej    Jan Grzyb

17.01.2019
godz. 16:40-17:40

17.01.2019
godz. 15:30-16:30

------

Ocgrona mienia i techniczne środki zabezpeczeń             Tomasz Jegliński

------

------

17.01.2019
godz. 17:50-18:50

Zabezpieczenie imprez masowych              Tomasz Jegliński

------

------

16.01.2018
godz. 15:30-16:30

Ochrona osób              Tomasz Jegliński

------

------

16.01.2018
godz. 16:40-17:40

Techniki interwencyjne i samoobrona              Tomasz Jegliński

------

------

14.01.2019
godz. 17:50-18:50

Podstawy przedsiębiorczośći*            Urszula Nartowicz

14.01.2018
godz. 16:40-17:40

14.01.2018
godz. 15:30-16:30

------

* - tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu. Egzaminy wspólnie dla kierunków: technik bhp, technik ochrony fizycznej osób i mienia, opiekunka dziecięca oraz technik rachunkowości.

 

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 325402 , semestr III opiekun: Monika Brodowska

przedmiot / nauczyciel

Egzamin ustny

Egzamin pisemny

Egzamin praktyczny

M1.J2 Przeprowadzanie analizy statystycznej badanych zjawisk         Monika Brodowska

09.01.2019
godz. 15:30-16:30

------

------

M1.J3 Posługiwanie się językiem obcym w organizowaniu działalności gospodarczej                 Urszula Zaborowska

07.01.2019
godz. 16:40-17:40

07.01.2019
godz. 15:30-16:30

------

M2.J4 Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej   Monika Brodowska

09.01.2019
godz. 16:40-17:40

------

------

M3.J1. Rozliczanie wynagrodzeń                         Monika Brodowska

08.01.2019
godz. 16:40-17:40

08.01.2019
godz. 15:30-16:30

------

 

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 325402 , semestr I opiekun: Monika Brodowska

przedmiot / nauczyciel

Egzamin ustny

Egzamin pisemny

Egzamin praktyczny

M1.J1. Stosowanie zasad ekonomii w działalności gospodarczej       Monika Brodowska

16.01.2019
godz. 16:40-17:40

16.01.2019
godz. 15:30-16:30

------

M1.J2 Przeprowadzanie analizy statystycznej badanych zjawisk                               Monika Brodowska

16.01.2019
godz. 17:50-18:50

------

------

M2.J1 Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych  Monika Brodowska

15.01.2019
godz. 17:50-18:50

------

------

M2.J2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych                        Monika Brodowska

15.01.2019
godz. 16:40-17:40

15.01.2019
godz. 15:30-16:30

------

Podstawy przedsiębiorczości*            Urszula Nartowicz

14.01.2018
godz. 16:40-17:40

14.01.2018
godz. 15:30-16:30

------

* - tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu. Egzaminy wspólnie dla kierunków: technik bhp, technik ochrony fizycznej osób i mienia, opiekunka dziecięca oraz technik rachunkowości.

 

OPIEKUN MEDYCZNY 532102, KWALIFIKACJA Z.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej semestr II,                       opiekun:  Urszula  Zaborowska

przedmiot / nauczyciel

Egzamin ustny

Egzamin pisemny

Egzamin praktyczny

M1.J2 Posługiwanie się technologią informatyczną w ochronie zdrowia            Tadeusz Gogacz

08.01.2019
godz. 17:50-18:50

------

------

M3.J1.Planowanie i organizowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych   Krystyna Gojlik

07.01.2019
godz. 16:40-17:40

07.01.2019
godz. 15:30-16:30

------

M3.J2. Wykonywanie czynności higienicznych i  pielęgnacyjnych                                  Krystyna Gojlik

09.01.2019
godz. 16:40-17:40

09.01.2019
godz. 15:30-16:30

------

M3.J3. Wykonywanie zbiegów przeciwzapalnych i kąpieli leczniczych      Krystyna Gojlik

09.01.2019
godz. 17:50-18:50

------

------

M4.J1 Planowanie i organizowanie pracy opiekuńczej              Krystyna Gojlik

07.01.2019
godz. 17:50-18:50

------

------

M4.J2. Organizowanie systemu wsparcia                   Krystyna Gojlik

10.01.2019
godz. 15:30-16:30

------

------

M4.J3. Aktywizowanie osob chorej i niesamodzielnej                          Krystyna Gojlik

10.01.2019
godz. 16:40-17:40

------

------

Podstawy przedsiębiorczości   *            Tadeusz Gogacz    

08.01.2019
godz. 16:40-17:40

08.01.2019
godz. 15:30-16:30

------

* - tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.

 

OPIEKUNKA DZIECIĘCA, KWALIFIKACJA MS.11  Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka semestr I,                       opiekun:  Krystyna Gojlik

przedmiot / nauczyciel

Egzamin ustny

Egzamin pisemny

Egzamin praktyczny

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy    Krystyna Gojlik

16.01.2019
godz. 16:40-17:40

16.01.2019
godz. 15:30-16:30

------

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia           Urszula Nartowicz

14.01.2019
godz. 17:50-18:50

------

------

Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowywania dziecka                                                   Krystyna Gojlik

15.01.2019
godz. 16:40-17:40

15.01.2019
godz. 15:30-16:30

------

Pielęgnacja i wychowanie dziecka                                                  Krystyna Gojlik

------

------

15.01.2019
godz. 17:50-18:50

Opieka nad dzieckiem                                                 Krystyna Gojlik

------

------

16.01.2018
godz. 17:50-18:50

Podstawy przedsiębiorczości*            Urszula Nartowicz

14.01.2018
godz. 16:40-17:40

14.01.2018
godz. 15:30-16:30

------

* - tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu. Egzaminy wspólnie dla kierunków: technik bhp, technik ochrony fizycznej osób i mienia, opiekunka dziecięca oraz technik rachunkowości.