Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

ochrona

ochrona

Zmiany systemowe, jakie miały miejsce w polskiej gospodarce, oraz nakładające się na nie nowe zjawiska w technice, organizacji pracy i bezpieczeństwie zapoczątkowały dynamiczny rozwój komercyjnych usług związanych z ochroną osób i mienia. Ustawodawca wyszczególnił obszary obowiązkowej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego i określił zarazem zasady tworzenia odpowiednich służb do ich zabezpieczenia, nadając im, niespotykane dotychczas w polskim prawie, uprawnienia i obowiązki. Nowością stała się swoista prywatyzacja bezpieczeństwa i nadanie komercyjnym służbom ochrony osób i mienia uprawnień do użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej do ochrony obszarów, obiektów, urządzeń i transportów szczególnie ważnych dla obronności państwa, porządku publicznego, interesu gospodarczego oraz innych ważnych interesów państwa. Profesjonalne przygotowanie pracowników ochrony do zadań związanych z zabezpieczeniem tak ważnych elementów naszej gospodarki przy użyciu tak niebezpiecznych środków i skomplikowanych systemów alarmowych stanowi zatem warunek konieczny do skutecznego zapewniania bezpieczeństwa.

Technik ochrony fizycznej osób i mienia wykonuje zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony lub na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. Absolwent w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia ma możliwość ubiegania się o wydanie przez właściwą Komendę Wojewódzką Policji licencji pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia. Podstawowy zakres działań pracownika obejmuje ochronę osób w celu zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz ochronę mienia w celu zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałanie powstawaniu szkody wynikającej z tych działań, jak również nie dopuszczenie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. Pracownik ochrony fizycznej osób i mienia znajduje również zatrudnienie podczas zapewniania bezpieczeństwa na imprezach masowych.

 

Realizujemy zajęcia na strzelnicy sportowej LOK "Wigry" w Suwałkach i strzelnicy interaktywnej PWSZ w Suwałkach